TOMOYA KATO

2021-06-24

筆先が丸まってしまっていて シャープさが弱い候。
御座候。