TOMOYA KATO

2021-05-05

自信→自分の表現を 自分を通して認めれる部分。
過信→自分の表現を 他人を通して 認めれられたい部分。