TOMOYA KATO

日記帳の完成。表紙は 白豹。大きさが 物足りなかった。

2018-05-06

日記帳の完成。表紙は 白豹。大きさが 物足りなかった。
日記帳の完成。

表紙は 白豹。

大きさが 物足りなかった。