TOMOYA KATO

「軽さ」と 「意志」。自問自答。

2018-06-27

「軽さ」と 「意志」。自問自答。
「軽さ」と 「意志」。

自問自答。